Čo dal a čo vzal rok 2020     II. Časť

22.01.2021

... právnemu štátu na Slovensku.1/ Boj s pandémiou v prvej vlne šírenia nákazy.

a) Inštitucionálne zabezpečenie boja s koronavírusom .

Úplne prvým krokom každého štátu pri riešení nového problému ľudskej spoločnosti je inštitucionálne zabezpečenie činností vnímaných, ako rozhodujúce pre identifikáciu problému a jeho následné riešenie. Inštitucionálne zabezpečenie, teda využite existujúcich orgánov verejnej moci a zriadenie nových orgánov verejnej moci musí byť racionálne a efektívne. Z toho vyplýva záver i ponaučenie, že Slovenská republika mala všetky opatrenia, prijímané proti koronavírusu začať pri otázke, ako je na to s inštitúciami, prostredníctvom ktorých chce zlikvidovať nákazu a brániť jej šereniu. Hľadať vzorce a modely pre iné, ako osvedčené riešenia vo vypätých a krízových situáciách je nezmysel. Základom organizovanej činnosti proti čomukoľvek, vrátane opatrení i proti koronavírusu, je dodržiavanie zásad a podmienok právneho štátu.

Základom právneho štátu je vytvorenie právnych pravidiel vhodných pre reguláciu vzťahov a keď treba postaviť pod kontrolu štátom. Zákonodarné úsilie, sa voči vzťahom spätým s koronavírusom, sa odštartovalo 25.marca 2020, keď Národná rada schválila zákon č. 62/2020 Zz. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ako samozrejmosť, bol tento zákon vyhlásený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 27. marca 2020. Táto samozrejmosť stojí za zmienku z dôvodu, počas kalendárneho roka 2020, Vyhlasovanie zákonov v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stratilo povahu samozrejmostí.

Podaktoré všeobecne záväzné právne predpisy sa prestali vyhlasovať v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Do konca kalendárneho roka sa iné všeobecne záväzné právne predpisy dokonca celkom prestali vyhlasovať. Takým predpisom sa v decembri 2020 sa stala aj zmena doplnenie Ústavy Slovenskej republiky Ústavným zákonom.

Kolekcia antikoronavírusového zákonodarstva sa rýchlo rozrástla. Pribudol zákon č. 69/2020 Zz. z 3. apríla 2020 o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazy nákazlivej ľudskej choroby Covid19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Nasledoval zákon č. 73/2020 Zz. zo 7. apríla 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením Covid19. V legislatívnych aktivitách sa nedala zahanbiť ani Vláda Slovenskej republiky. Nariadením Vlády Slovenskej republiky č. 71/2020 Zz. zo 6. apríla 2020 vydala Nariadenie, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky. Nariadením vlády č. 77/2020 Zz. z 9. apríla 2020 vydala úpravu na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie. Slovensko sa v tomto okamihu odklonilo od cesty pozdĺž právneho štátu.

Národná rada SR a zároveň aj vláda SR prenechali tvorbu práva odborným poradným orgánom Vlády SR. Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Verejného zdravotníctva. Pre taký postup nemali základ v zdravom rozume, ani formálne zmocnení v Ústave a zákonoch. Zvolený postup, sa nedá pomenovať bez použitia slova svojvôľa. Jeho motiváciu, pravdepodobne treba spojiť s neochotou predsedu Vlády, znášať prípadnú zodpovednosť za chyby a omyly v uplatnenom postupe a jeho výsledkoch.

Úrad Verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa v názve výslovne spájajú so Slovenskou republikou, čo navodzuje zdanie dôležitosti, no svojou právnou podstatou je to inštitucionálny mačko-pes.

Je zriadený zákonom číslo 355/2007 Zz. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 3 ods. 1, písm.b). Zákon ho zriaďuje, ako rozpočtovú organizáciu štátu, ktorá je napojená s finančnými vzťahmi na rozpočet zdravotníctva - § 5 ods. 1. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je viac, ako subjekt práva napojený finančnými vzťahmi na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Podľa § 5 ods. 3, zákona číslo 355/2007 Zz., citujem: "Úrad Verejného zdravotníctva je nadriadeným služobným úradom regionálnym úradom Verejného zdravotníctva."

Úrad Verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach, ktoré presahujú hranice územného obvodu Regionálneho úradu Verejného zdravotníctva a vo veciach, o ktorých podľa tohto zákona rozhoduje výlučne Úrad verejného zdravotníctva - § 5 ods. 4, písm. h). A je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje Regionálny úrad verejného zdravotníctva - § 5 ods. 4, písm. i). V marci 2020 tento hybridný subjekt začal konať vysoko nad rámec vlastnej právomoci, pretože začal obmedzovať základné práva a slobody všetkého obyvateľstva Slovenskej republiky, ba aj cudzincov prichádzajúcich na územie Slovenskej republiky, či prechádzajúcich územím Slovenskej republiky.


Spracoval/prepísal: Peter Marták 

- onedlho zverejníme tretiu časť -