Čo dal a čo vzal rok 2020  XIV. Časť

15.02.2021

... právnemu štátu na Slovensku


Hygienokracia už dnes alebo až zajtra?

Zásahy do základných ľudských práv označované za obmedzovanie základných práv nie je náhodné, neuvážené živelné. Je veľmi cieľavedomé a systematické, čo znamená, že je dobre možné, že smeruje k ich likvidácii. Zmeny zákonov a ústavných zákonov v druhej vlne boja s koronavírusom doplnené o vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2020 Vestníka vlády Slovenskej republiky sú niekedy závažné, inokedy veľmi závažné.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa od marca 2020 z bezvýznamného subjektu súkromného práva so zanedbateľnými právomocami v oblasti prenesenej štátnej správy do decembra 2020 premenil na významný subjekt právomocou bezbreho obmedzovať základné práva a slobody a tým kontrolovať správanie všetkých fyzických osôb a právnických osôb žijúcich a podnikajúcich na území Slovenskej republiky.

V zastupiteľskej demokracii najvyššie slovo majú volené orgány. Ako sa hlavný hygienik stane hlavným hygienikom? Prakticky nikto netuší, no vo voľbách to nie je, aj keď ide o subjekt s právomocami, ktoré stoja vyššie ako tie, ktoré má parlament. Dostal takú právomoc? Od koho? Kedy? Uzurpoval si takú právomoc? Národná rada Slovenskej republiky neobmedzuje základné práva a slobody počas koronavírusovej pandémie, hlavný hygienik áno. Niekoľkokrát mesačne, kedykoľvek, keď si zmyslí. Spôsobom, na aký si spomenie. Na tak dlho, ako sa rozhodne. Štát, ktorý takto funguje, nepatrí k zastupiteľskej demokracii. Kedy a aká zmena sa udiala na Slovensku? Ako sa tá zmena udiala?

Zmena má povahu, rozsah a intenzitu štátneho prevratu. Štátne prevraty sa obvykle dejú náhle, v krátkom časovom intervale. Na Slovensku prebieha historicky nová forma štátneho prevratu. Tento prevrat nie je v príčinnej súvislosti s bojom proti koronavírusu. Nielen, že nie je nevyhnutný v čase koronavírusu, ale ani neexistujú dôkazy či aspoň indície, že prospieva k zníženiu miery ohrozenia pandémiou. Prevrat prebiehajúci na Slovensku zaberá oveľa dlhší čas ako je obvyklé.

Deje sa nenápadne a postupne. Slovensko odchádza od demokracie, vytvára novú, dosiaľ neznámu formu vlády - hygienokraciu.

Hygienokraciu nepozná veda ústavného práva, teória štátu, sociológia, politológia, filozofia, proste nijaká spoločenská veda, ktorá sa zaoberá formami vlády. Preto je ťažké povedať, aké sú charakteristické znaky hygienokracie, akú má mať konečnú podobu. Z doterajších prejavov možno vylúčiť sofokraciu. Zdá sa, že ide o totalitnú formu vlády, možno diktatúru. V hygienokracii podstatný podiel na verejnej moci patrí hlavnému hygienikovi, ktorý možno umožňuje participovať na svojej moci niekoľkým ďalším hygienikom, prípadne ďalším jednotlivcom podľa svojho uváženia. Charakteristickou črtou je utajovanie osôb, ktoré majú prístup k verejnej moci a podiel na jej uplatňovaní. Dohadovať sa možno, že v hygienokracii o všetkom dôležitom v štáte a v spoločnosti rozhoduje hlavný hygienik. To, o čom hlavný hygienik nerozhoduje, nie je dôležité. Zamlčiavanie informácií štátnymi orgánmi a manipulácia informáciami masmédiami má za následok, že nie je zrejmý vzťah medzi predsedom vlády a hlavným hygienikom. Patrí k nemu subordinácia? Ak áno, kto je podriadený komu?

Vládna koalícia sa usiluje presadzovať svoje zámery a záujmy veľmi cieľavedome a rafinovane. Objektívne však nemá dosť možností, aby vylúčila každú možnosť pre zrušenie právneho základu opatrení, ktoré zavádza.

Vládna koalícia môže okliešťovať právomoc Ústavného súdu SR ako si zmyslí, no nedokáže zbaviť Ústavný súd právomoci preskúmať, či vnútroštátny zákon porušuje medzinárodné dohovory alebo právo Európskej únie. Ak by to urobila, každý pochybný zákon by mohol preskúmať Európsky súd pre ľudské práva alebo Súdny dvor Európskej únie. To by bol krok z dažďa do prietrže mračien. Opatrenia hygienikov často neporušujú iba Ústavu SR, ale zároveň aj medzinárodné dohovory o ľudských právach. To vytvára priestor pre konanie o súlade domácich opatrení s medzinárodnými dohovormi. 

Zákon č. 286 už asi nemožno napadnúť pre nesúlad s Ústavou, pretože ústavný zákon č. 414/2020 Z. z. navodil stav, v ktorom sa zákon 286 dá vyhlásiť za "vykonávací zákon" k ústavnému zákonu č. 414/2020 Z.z. Hoci Národná rada prijala "vykonávací zákon" o dva mesiace skôr ako ústavný zákon, ktorý zákonom údajne vykonáva, ale "vykonávací zákon" vo viacerých ustanoveniach odporuje čl. 5 ods. 3 ústavného zákona č. 414/2020 Z. z. Ústavný súd SR v rozsahu takýchto ustanovení zatiaľ má právomoc rozhodnutí, že úprava zákona odporuje ústavným zákonom.

Reálne možnosti narážajú na bariéru Kde niet žalobcu, niet sudcu. Prezidentka SR ani verejná ochrankyňa práv SR zatiaľ neprejavili záujem o ochranu základných práv a slobôd, ak sa týkajú celej populácie. Priestor sa zužuje, no cesta nie je zarúbaná. Zatiaľ nesklamal generálny prokurátor SR ani pätina poslancov Národnej rady SR. 


Spracoval/prepísal: Peter Marták

- onedlho zverejníme pätnástu časť -