Čo dal a čo vzal rok 2020  VIII. Časť

29.01.2021

... právnemu štátu na Slovensku.Uplatňovanie práva medzi prvou a druhou vlnou pandémie

V lete 2020 zavládol všeobecný optimizmus. Počty koronavírusom nakazených klesali, život sa priblížil takmer k normálu. Kto mohol chytal bronz. Vláda dovolenkovala. nadišiel čas na dodržanie bežných zákonov.

Achillovou pätou predchádzajúcich vlád pod vedením R. Fica a P. Pellegríniho sa stalo uplatňovanie trestného práva. V dodržovaní Trestného práva by sa najrýchlejšie malo spoznať, že súčasná koalícia je iná, ako tá pred ňou. Aká je skutočnosť?

Trestný zákon zakladá trestný čin porušovania autorského práva (§283). Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu. Páchateľ má byť podľa zákona potrestaný odňatím slobody "až na dva roky".

Zákonom chránené práva k dielu upravuje predovšetkým Autorský zákon. Ten zaručuje autorovi okrem iného právo na autorstvo., t.j. právo na označenie diela jeho menom, alebo ak sa tak autor rozhodne, pseudonymom, ktoré si zvolí. Prípadne dielo zostane anonymné, ak si autor, nie cudzia osoba, ktorá sa rozhodne, že dielom označí svojim menom. Autor diela má podľa zákona právo na uverejnenie diela aj na odmenu za vytvorenie diela.

Leto 2020 prinieslo aféru. Predseda vlády i predseda parlamentu predložili na záver svojho vysokoškolského štúdia záverečné práce, do ktorých opísali značné časti cudzieho textu bez uvedenia mien skutočných autorov. Správanie, aké má pomenovanie plagiát. Je formou porušenia práv autorov priznaných Autorským zákonom. Učebnicový príklad správania napĺňajúceho znaky trestného činu porušovania autorského práva podľa §283 Trestného zákona. 

Politické strany vládnej koalície pred parlamentnými voľbami sľubovali, že ak prevezmú moc, nijaký zločin nezostane bez trestu nech sa stíhanie týka kohokoľvek. V súlade s prísľubom príslušný prokurátor mal rozbehnúť trestné stíhanie pre porušenie §283 Trestného zákona TZ predsedom vlády a predsedom parlamentu.

Namiesto jednoduchého trestného stíhania prišlo zložité vysvetľovanie o súhlase autora použitého diela na zužitkovanie svojich myšlienok bez zbytočného citovania. Vysvetľovanie bolo lživé. Sú štáty, ktoré majú súkromno-žalobné delikty, t.j. trestné činy, aké sa môžu stíhať len ak poškodený súhlasí so stíhaním, no slovenské trestné právo k tým štátom nepatrí. Trestné právo je odvetvie verejného práva, v ktorom sa právne úpravy uplatňujú z vôle štátu bez ohľadu na želanie poškodeného. Autor zneužitého diela a školiteľ predsedu parlamentu z čias, keď sa nádejný predseda pripravoval na budúcnosť, mohol miliónkrát vopred i následne súhlasiť s použitím svojho diela bez súhlasu, nemal právo tak urobiť. Ak tak urobil, dal súhlas na porušenie Autorského zákona, no nijako tým nezmenšil vinu predsedu parlamentu.

Trestné stíhanie v inej záležitosti sa pokúsila privolať aj Slovenská lekárska únia špecialistov zastúpená svojím generálnym tajomníkom Mgr. Tomášom Jancom z Košíc. Dňa 9. novembra 2020 podala Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu. V ňom podala analýzu inštrukcií uvedených v príbalovom letáku antigénových testov použitých na plošné testovanie konané dňa 31. októbra a dňa 1. novembra na území Slovenskej republiky. Na začiatku oznámenia stálo upozornenie na okolnosť, že dočasné povolenie na používanie testu poskytol úrad Health Sciences Authority v Singapúre. Orgán z teritória mimo Európskej únie, a preto bez priamej záväznosti na Slovensku. Materiál upozornil na porušovanie viacerých ustanovení platnej právnej úpravy SR o poučení ošetrovanej osoby, o jej práve na udelenie súhlasu so zásahom do svojej telesnej integrity, o tom, že výter nosohltana je zdravotnícky výkon, ktorý na území SR môže vykonávať len zdravotnícky pracovník s ukončenou príslušnou kvalifikáciou (inak povedané, lekár alebo zdravotná sestra) a výsledok vyšetrenia môže vyhodnotiť len lekár (zák.č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stanovených organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Na porušenie tohto zákona oznamovatelia upozornili napríklad aj v súvislosti s účasťou cudzích štátnych príslušníkov z Rakúska, Maďarska a Ukrajiny na testovaní. Mnoho ďalších príkladov o protiústavnosti úkonov v celoplošnom testovaní uvádzali oznamovatelia bez toho, aby získali pozornosť oslovených prokurátorov. Občania nižšej kategórie sa pokúsili rozpútať trestné stíhanie proti občanom vyššej kategórie, C´est la vie. 

Premiér často a rád reční o tom, akí musíme byť zodpovední. Zodpovednosť v skutočnosti spája iba s radovými občanmi. Verejné funkcie, zvlášť na stupni ústavných činiteľov sa so zodpovednosťou spájať nesmú.

Členovia vlády aj poslanci Národnej rady SR majú v prípade dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu právo na prezumpciu neviny tak, ako každý človek. Preto aj im treba zodpovednosť preukázať v trestnom stíhaní vedenom podľa zákona. Vylúčenie trestnej zodpovednosti osoby vykonávajúcej verejnú funkciu je nedôvodné v rozsahu upustenia od riadneho vyšetrovania ich potenciálnej trestnej činnosti. Ak v každom z vyššie uvedených príkladov neuplatnenia zodpovednosti ustanovenej Trestným zákonom proti verejnému činiteľovi ide o príklad nesprávneho úradného postupu vecne a miestne príslušného prokurátora, znamená to, že neuplatnenie zákona v rozsahu overenia, či došlo k spáchaniu trestného činu a následne v rozsahu začatia trestného stíhania proti ústavnému činiteľovi, ktorý s dopustil trestného činu.

V okolnostiach prípadov aj po zastieraní faktov zostalo navždy jediné - príslušný prokurátor si nesplnil zákonnú povinnosť, nezačal trestné stíhanie, kde na to boli dôvody. Sen koalície o dôslednom stíhaní zločincov dostal trhlinu. Z dobrej vôle a veľkých slov sa premenil na zlú skúsenosť. Tá sa iba posilnila, lebo v rovnakom čase mal rovnaké problémy s Autorským zákonom a s Trestným zákonom aj predseda vlády a minister školstva.

A zas sa príbeh Trestného zákona neuzavrel. Hlavný hygienik vydal 27. decembra 2020 nariadenie, ktorým umožnil pozitívnym poslancom Národnej rady SR prístup do plenárnej zasadačky Národnej rady SR, aby sa zúčastnili zasadnutia o návrhu zmeny ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Poslanec Národnej rady SR Ľuboš Blaha nasledujúci deň vyzval Generálneho prokurátora, aby nakazeným poslancom zabránil vo vstupe do zasadačky a zároveň vyzval Generálneho prokurátora, aby uplatnil trestnú zodpovednosť voči hlavnému hygienikovi za zneužitie právomoci pri tvorbe práva.

Došlo na prekvapenie a výnimku z pravidla. Dňa 29. decembra generálny prokurátor vydal pokyn na prešetrenie trestnoprávnych aspektov udalostí spätých so zasadnutím pléna Národnej rady SR. Výsledkom môže byť zastavenie konania, teda uplatnenie trestnej zodpovednosti, no podstatné na udalosti je, že Trestný zákon nezostal v úlohe prameňa práva, aký sa nemá uplatniť voči ústavným činiteľom.

Zo všetkých prípadov neuplatnenia Trestného zákona sa rodí potvrdenie predvídateľného zistenia.

Každá vláda horlivo upozorňuje na nezákonné správanie vlády minulej. Robil tak Dzurinda voči Mečiarovi, Fico voči Dzurindovi, atď. Každá vláda tým rozprašuje hmlu, do ktorej halí vlastné porušovanie zákonov. Spravidla sa nespráva rovnako nezákonne, ako vláda pred ňou, čo neznamená, že nová vláda dodržiava zákony. Zastávam názor, že vo vzťahu k porušovaniu práva dôležitejšie je pozorne hľadieť na ruky úradujúcej vlády, ako biť po rukách predchádzajúcu vládu. Spravodlivosť by mala určite nastať, ale nie tak, ako sa hodí aktuálnej vláde a iba preto, že sa to hodí dnešnej vláde. Minulá vláda si zaslúži potrestať za to, čo vyviedla, ale nie tak, aby sa zastierala nezákonnosť skutkov dnešnej vlády. Zločiny súčasnej vlády nesmú zostať v tieni zločinov predchádzajúcej vlády.

Odkedy sa praví ľudia vysťahovali z jaskýň, násilné usmrtenie človeka patrí medzi najzávažnejšie zločiny, aké ľudia páchajú. Vražda stále zostáva vraždou. Vrahom patrí zaslúžený trest. Len vidím novú formu zločinnosti, ktorá ohrozuje celý štát a celý národ spolu so všetkými národnostnými menšinami viac a hrôzostrašnejšie. Porušovanie ústavy ohrozuje všetkých. Je ešte závažnejšie ako vražda. Keď si zložíme ružové okuliare, vražda dvoch mladých ľudí je strašná, no brutálne porušovanie nie je pestvo trochu nevychovaných lapajov. Likviduje civilizáciu. Ohrozuje celý štát, vedie ho do záhuby. Prirovnávať ho treba k odpáleniu jadrovej nálože a k následnej nukleárnej zime. Potrvá dlho, dokiaľ toto Slovensko pochopí. Až sa tak udeje, vládna koalícia v spolupráci s novinármi rozšíri, že to čo sa udialo pod jej patronátom, samozrejme, bez jej zodpovednosti, veď zodpovední musia byť všetci občania, je ako výbuch jadrovej bomby o sile 30 mega ton. Teda maličký nukleárny výbuch. Vieme predsa, že jadrové bomby sú aj silnejšie. Ergo - nič sa nestalo.

Omyl, milí spoluobčania. Stalo sa , stáva sa, stane sa a my sa priebežne mlčky prizeráme. Veď - čo je tridsať mega ton? Sedieť predsa musí minulá vláda. Tá súčasná niekedy neskôr, až sa stane minulosťou. Ak sa stane minulosťou skôr, ako nastane premlčanie jej zločinov.

Spracoval/prepísal: Peter Marták 

- onedlho zverejníme deviatu časť -