Čo dal a čo vzal rok 2020     X. Časť

01.02.2021

... právnemu štátu na Slovensku.Dvadsiata zmena Ústavy Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky schválila dvadsiateho decembra 2020 ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Dvadsiata zmena Ústavy SR.

Jubilejná zmena ústavy dostala onedlho osobitné čar. Ústavný zákon predstavujúci dvadsiatu zmenu Ústavy SR nedostal registračné číslo. Nebol vyhlásený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, nemôže mať číslo. Bezprecedentný príklad bezprecedentnej svojvôle.

Dvadsiata zmena ústavy odníma Ústavnému súdu SR právomoc preskúmať súlad ústavného zákona s Ústavou. 

V čase, keď Národná rada Slovenskej republiky dostala od vlády Slovenskej republiky návrh na prijatie dvadsiatej zmeny Ústavy už bolo známe, že vládny návrh porušuje model fungovania právneho štátu. Platilo, že "V podmienkach demokratického a právneho štátu nemôže žiadne rozhodnutie ústavného orgánu stáť mimo ústavného prieskumu z hľadiska toho, či zodpovedá (neodporuje) základným ústavným princípom ako konštitutívnym hodnotám, ktoré sú nedotknuteľné a ktoré demokraticky a právny štát rešpektuje a chráni." (PL ÚS 7/2017. Nález z 31. mája ZNUÚS 2017, s. 264) V súlade s týmto pravidlom každý akt ústavného orgánu podlieha prieskumu Ústavným súdom, či neporušuje Ústavu.

Návrh na dvadsiatu zmenu Ústavy toto pravidlo porušil bez rozumného dôvodu. Do poslednej vety č. 125 ods. 4 sa vložila formulácia: "Ústavný súd nerozhoduje ani o súlade ústavného zákona s ústavou."

Navodilo sa zdanie, že odňatie právomoci Ústavného súdu rozhodnúť o protiústavnosti ústavného zákona je nevyhnutný trest za to, čo si dovolil, keď rozhodol o protiústavnosti skúšok sudcovskej spôsobilosti.

Ako veľakrát inokedy, aj toto je lož. 

Ústavný súd vyslovil iba toľko, že tak, ako sa ústavným zákonom č. 161/2014 Z.z. zaviedlo preverovanie sudcovskej spôsobilosti, a kvôli nemu špicľovanie sudcov a všetkých, ktorí prišli so sudcami do styku Národným bezpečnostným úradom, ide o úpravu porušujúcu Ústavu. S preverovaním sudcovskej spôsobilosti sa spojilo širokospektrálne, možno až celoplošné sledovanie a špicľovanie (PL. ÚS 21/2014). Vytvoril sa priestor pre zavádzanie metód policajného štátu. S tým sa Ústavný súd nedokázal uzrozumieť. Nastolil potrebu prijatia inej úpravy neporušujúcej Ústavu. Stačilo upustiť od metód policajného štátu a nesvedomitých sudcov bolo možné pripraviť o talár. Bez sledovania a špicľovania však preverovanie sudcovskej spôsobilosti pre zákonodarnú moc a výkonnú moc stratilo čaro. Tak silne, že o šesť rokov po rozhodnutí Ústavného súdu ministerka spravodlivosti zatúžila po právomoci Ústavného súdu.

Ochrana ústavnosti na najvyššom poschodí prameňov práva sa zásadne oslabila. Každé bohapusté porušenie Ústavy vládou, presnejšie vládnucou klikou rozsadenou vo vláde a v parlamente v budúcnosti zostane nepotrestané a nezrušené, pretože Ústavný súd už nesmie rozhodnúť, že zmena Ústavy porušuje Ústavu. Taký je ozajstný dôsledok dvadsiatej zmeny Ústavy, na ktorú došlo 9. decembra 2020. V čierny deň ochrany ústavnosti. Ten najčiernejší zo všetkých doterajších čiernych dní ochrany ústavnosti na Slovensku. 

Ministerka klamúca národu - nič nové pod Slnkom. Dvadsiata zmena Ústavy priniesla novinku pod Slnkom i na Slovensku. Vzápätí po lži o nevyhnutnosti "zdisciplinovať" Ústavný súd odňatím právomoci, ministerka zatajila národu, že parlament obral Ústavný súd o ochranu ústavnosti právneho poriadku na najvyššom stupni, v rovine ústavných zákonov. Každý zákon, ba aj každý ústavný zákon sa musí vyhlásiť v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, "aby sa dalo na známosť, že zákon, resp. ústavný zákon existuje a bude vyvolávať právny účinok." Dvadsiata zmena Ústavy sa mohla spojiť s posledným návrhom na Ústavný súd SR, aby rozhodol, či vylúčenie prieskumu ústavnosti ústavného zákona neodporuje Ústave. Ak by tak Ústavný súd rozhodol, či vylúčenie prieskumu ústavnosti ústavného zákona neodporuje Ústave. Ak by tak Ústavný súd rozhodol, úsilie pani ministerky by stratilo význam. Nuž sa zmena Ústavy vyhlásila až na 29. decembra 2020.

So zásadami právneho štátu, ba čo viac, európskej civilizácie a európskej právnej kultúry nezlučiteľný postup Národnej rady SR má jednoznačný účel.

Národná rada SR sa za kurióznych okolností zišla dňa 28.12.2020, aby schválila ústavný zákon o zmene ustanovení ústavného zákony o bezpečnosti štátu v rozsahu ustanovení o núdzovom stave. Ak by Ústavný súd mal ešte v platnosti právomoc rozhodnúť o protiústavnosti ústavných zákonov, je vysoko pravdepodobné, že by zmenu ústavného zákona v ustanoveniach o núdzovom stave preskúmal a zrušil. Kvôli tomu, aby sa tak nestalo, Národná rada SR vyhlásila dvadsiatu zmenu ústavy v Zbierke zákonov až 29. decembra 2020. Na prvý pohľad sa môže zdať, že jej to bolo trápne, že ústavný zákon meniaci a dopĺňajúci ústavný zákon o núdzovom stave z 28. decembra 2020 stihla vyhlásiť, zmenu ústavy spred troch týždňov nie. Pravdepodobne nikdy sa nedozvieme ozajstnú príčinu, pre ktorú vládna koalícia odrazu vyhlásila v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dvadsiatu zmenu Ústavy tesne na záver kalendárneho roka 2020.


Spracoval/prepísal: Peter Marták

- onedlho zverejníme jedenástu časť -