DEKLARACIA o zákaze a likvidácii súkromnej zahraničnej spoločnosti 

03.07.2021

Obdržali sme DEKLARÁCIU, ktorú vydal  NAJVYŠŠÍ SOVIET ZSSR  - bola vydaná dňa 17. júna 2021.

Pretože sme nezaznamenali o tejto udalosti v médiách zmienku, tak sme sa rozhodli, že ju zverejníme pre Vás, na našej stránke, aby bola informovanosť vyvážená. 

Je nás už malý počet, ktorý vieme po rusky, tak sme sa rozhodli Vám priniesť celý preklad uvedeného dokumentu, ktorého obsah je PRAVDIVÝ - závažný.

O pravdivosti DEKLARÁCIE sa presviedčame aj v dennom živote, udalosťami vo svete. Fakty a pravda uvedené v DEKLARÁCII to len potvrdzujú.


PREKLAD DEKLARÁCIE: 

ZVAZ SOVIETSKYCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLÍK

NAJVYŠŠÍ SOVIET ZSSR

D E K L A R Á C I A

Deklarácia o zákaze a likvidácii súkromnej zahraničnej spoločnosti

"Ruská federácia" a "vláda Ruskej federácie"

Všetkým občanom ZSSR!

Všetkým národom sveta!

Všetkým vládam krajín sveta!

Politické, hospodárske a finančné zlyhania v krajine súkromnej spoločnosti "Ruská federácia (RF, Rusko - D-U-N-S © 531298725, ako aj IUK,s.r.o. LLC SPSG" Rusko "- Zahraničná správcovská spoločnosť Všeruská spoločenská organizácia pre pomoc pri vytvorení sociálneho štátu "Rusko") "a" Vláda Ruskej federácie "priviedli k sebazničeniu všetkej moci, ktorá sa sama ustanovila v dôsledku vojenského puču 25. septembra 1993 až do súčasnosti, byrokratickej oligarchie zastúpenej vládnucou rodinou "Gorbačov-Jeľcin-Putin".

Takmer 30 rokov bol sovietsky ľud pod jarmom režimu tejto "Rodiny" - drancovali majetky ľudu ZSSR, ktoré vlastnili. Z ekonomického hľadiska boli zničené a vyplienené odvetvia národného hospodárstva: viac ako 400 tisíc tovární, závodov, poľnohospodárskej výroby a podnikov, ako aj sovietske banky, ústavy, knižnice, školy, škôlky, kúpele a sanatóriá atď. Celého ľudového majetku sa zmocnili lupežníci, nájazdníci predátorskými metódami. Dlh voči ľudu zo strany súkromnej spoločnosti "Ruská federácia" (RF, Rusko) a "vláda Ruskej federácie" v dôsledku "riadenia národného majetku ZSSR "predstavuje viac ako 950 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 zlatých sovietskych rubľov.

Ľudia boli podrobení genocíde. Populácia RSFSR sa od roku 1991 znížila o 30 percent. Chudobná populácia v Ruskej federácii tvorí 80%. Nepredstavujúc zákonných nástupcov štátu ZSSR, porušujúc Ústavu ZSSR z roku 1977 a Ústavu sovietskych socialistických republík z roku 1978 vrátane RSFSR, pôsobiaca ako zahraničná súkromná spoločnosť Ruská federácia zaregistrovaná v Anglicku "Ruská federácia" (RF, Rusko) vedie protinárodnú politiku zachovania moci, dravého plienenia a privlastňovania si národného bohatstva s totálnym rozkrádaním a korupciou, vývoze do zahraničia štátnych finančných prostriedkov, devízových ​​rezerv, zlata a ďalších štátnych aktév ZSSR na osobné účty úradníkov - oligarchov Ruskej federácie a ďalších pseudo štátov, ktoré okupujú územie ZSSR.

To všetko viedlo k úplnému ochudobneniu obyvateľov, k rozvoju sociálnej katastrofy obyvateľstva, k hyperinflácii a hospodárskej kríze s rozpadom ekonomiky, zničeniu výroby a podnikov, civilného aj obranného priemyslu, obludnej nezamestnanosti. obyvateľstva. Ďalej sa uskutočnilo nelegálne prudké obmedzenie ozbrojených síl ZSSR, zničenie jadrového štítu ZSSR, predaj vojensko-priemyselného komplexu súkromným spoločnostiam USA a NATO a transformácia vojenských jednotiek ZSSR na súkromné vojenské západné spoločnosti, takzvané PMC Ruskej federácie a ďalšie vojenské organizácie v pseudo štátoch, ktoré tým ohrozovali bezpečnosť sovietskeho štátu. Vytvorili sa tri zložky moci Ruskej federácie ako samostatné "štáty v štáte", ktoré nie sú nikomu a ničomu podriadené, v ktorých vládne bezprávie a bezmedznosť vo vzťahu k bezpečnosti obyvateľstva. Poslanci Štátnej dumy sa obohacujú na úkor ľudí, prostredníctvom korupcie a využívania situácie a funkcií s cieľom osobného obohacovania sa v súkromnom podnikaní. To isté sa deje v "Ukrajinskej republike", "Arménskej republike", "Kirgizskej republike", "Kazašskej republike", "Uzbeckej republike", "Gruzínskej republike" , v "Moldavskej republike" atď.

Pseudoštát "Ruská federácia (RF, Rusko)" je na pokraji rozpadu na samostatné vlády podľa regiónov a autonómnych republík. Hospodárska kríza a politické zlyhanie fungovania "vlády Ruskej federácie" sa objavili aj v zahraničnej politike: Ruská federácia neuznáva svetové spoločenstvo, súkromné ​​spoločnosti Ruskej federácie sú zatvorené a je vystavený triliónový dlh od USA, svet vyhlásil ekonomické sankcie, ktoré postihli celý sovietsky ľud a budúce generácie obyvateľstva. 

Okrem toho po nástupe bezpodmienečných a neprekonateľných okolností spôsobených konečnou likvidáciou Ministerstva spravodlivosti Ruskej federácie v období po 17. máji 2021 (došlo v skutočnosti k tajnému uväzneniu ministra spravodlivosti Čujčenka), fakty úplnej a riadnej legitimácie a organizácie "bunkra Mišustinovej vlády", ktoré nahrádzajú všetky riadiace orgány Ruskej federácie ako aj náhradného garanta ústavy, náhle, ale absolútne nezákonne neprimerané Mišustinove príkazy vrátane zrušenia Zakladateľskej listiny (Ústavy) Štátnej banky ZSSR a viac ako 30 000 sovietskych zákonov, ktorými sa riadilo hospodárstvo v Ruskej federácii, od 01.06.1921 boli anulované všetky bývalé štátne banky ZSSR zadržané a kontrolované úradníkmi Ruskej federácie: VEB, VTB, IIB, IBEC atď., Ústava Štátnej banky ZSSR bola prakticky zrušená, čo spôsobilo nástup následkov, ktoré znemožnili riadiacim úradníkom Ruskej federácie vykonávať priame operácie výmeny mien pomocou kódov 810 a 643 (podvodná krádež a sprenevera pri používaní národného majetku ZSSR pri operáciách premeny zlatých rubľov ZSSR na americké doláre s ich pridelením vládnucou elitou predstaviteľov Ruskej federácie). 

Minister Ruskej federácie A.G. Siluanov rozohral v médiách predstavenie akoby o de-dollarizácii krajiny (na základe vyššie uvedených skutočností), ktorá povedie k strate devízových úspor obyvateľstva a prehlbovaniu hyperinflácie, ako aj k bankrotu súkromných obchodných spoločností z dôvodu nemožnosti zákonnej priamej konverzie a nemožnosti používať menu agenta alebo preukázateľne používaného eura, juanov, jenov v medzinárodných obchodných transakciách.

Obyvateľstvo krajiny je vyčerpané neustálymi krízami v krajine a zhoršovaním situácie v oblasti hospodárskej politiky uskutočňovanej koloniálnou vonkajšou kontrolou krajiny pseudovládou Ruskej federácie. Obyvateľstvo je zvonku tlačené stúpencami USA (následovnici ako Navaľnyj) do oranžových revolúcií a protestom a ku krvavému masakru ľudí. 

Na základe: 

- Ústavy ZSSR (1977), Ústav zväzových a autonómnych republík Sovietskeho zväzu (1978); 

- Referenda sovietskeho ľudu zo 17. marca 1991; - Deklarácia práv štátu a ľudu Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR) zo 14. júla 2018; -Prehlásenia o nastolení sovietskej moci na území Sovietskeho zväzu zo dňa 06.12.2018; -Pozemkového dekrétu z 31. marca 2020; 

- Uznesenia "O likvidácii federálnych orgánov" Ruskej federácie "v súlade s výnosom prezidenta Ruskej federácie V.V. 71 z 5. februára 2021 ako pseudoštát na území ZSSR";

- Uznesenia Najvyššieho sovietu ZSSR "O znárodnení moci: politickej, hospodárskej, finančnej, súdnej, výkonnej, legislatívnej a o obnove práv občanov ZSSR a štátu ZSSR" č. VS ZSSR 00048 / 04.16.2018 zo dňa 16. apríla 2018. NAJVYŠŚÍ SOVIET ZSSR, NAJVYŠŚÍ SOVIET RSFSR VYHLASUJE A ROZHODUJE:

NAJVYŠŠÍ SOVIET ZSSR, NAJVYŠŠÍ SOVIET RSFSR VYHLASUJE A ROZHODUJE:

1. Je pozastavená, zakázaná, zrušená a zlikvidovaná činnosť na území RSFSR od 17. hodiny 47 minút 17. júna 2021 súkromnej zahraničnej spoločnosti "Ruská federácia (RF, Rusko - DUNS © 531298725, ako aj IUK s.r.o., SPSG "Rusko" - zahraničná správcovská spoločnosť Všeruská verejná organizácia pre pomoc pri budovaní sociálneho štátu "Rusko") "a" Vláda Ruskej federácie ".

2. Je pozastavená, zakázaná, zrušená a zlikvidovaná činnosti akýchkoľvek súkromných a zmiešaných zahraničných spoločností a korporácií akejkoľvek jurisdikcie vrátane troch vládnych zložiek Ruskej federácie: súdnej, zákonodarnej a výkonnej, a tiež vlád regionov, krajov a autonómnych republík Ruskej federácie. , SVS (súkromné ​​vojenské spoločnosti) Ruskej federácie, SVS zahraničných štátov a základne NATO.

3. V súlade s ústavou (základným zákonom) ZSSR zmenenou a doplnenou v roku 1977 a ústavou (základný zákon) RSFSR v znení zmien a doplnení z roku 1978 od 17 hodín 47 minút 17. júna 2021 bol obnovený ústavný systém Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR), všetka moc na území RSFSR prešla na ľud prostredníctvom jeho zástupcu v osobe najvyššieho sovietu ZSSR a najvyššieho sovietu RSFSR. Na základe toho sa obnovila úplná sovietska moc v krajine, ktorú predstavujú Soviety ľudových zástupcov na všetkých úrovniach, Rady ministrov ZSSR, Rady ministrov RSFSR, Rady ministrov ASSR, výkonnými výbormi oblastí, regiónov, miest, okresov a dedín.

4. Všetky dlhy súkromnej zahraničnej spoločnosti "Ruská federácia" (RF, Rusko - DUNS © 531298725), ako aj IUK LLC SPSG "Rusko" - zahraničná správcovská spoločnosť Všeruská spoločenská organizácia na pomoc pri budovaní sociálneho štátu ". Rusko ") a" Vláda Ruskej federácie "- Sovietska vláda neuzná a nevyplatí (bez anexií a náhrad), vrátane súkromných a zmiešaných spoločností so zahraničným kapitálom.

5. Všetky medzinárodné zmluvy, ratifikačné listiny, diplomatické veľvyslanectvá Ruskej federácie a Zastúpenie Ruskej federácie, súkromná zahraničná spoločnosť "Ruská federácia (Ruská federácia, Rusko - DUNS © 531298725)" a "Vláda Ruskej federácie (Rusko) "sú vypovedané.

6. V prípade nepodriadenia sa, sabotovania rozhodnutia odsekov 1 až 4 tejto deklarácie a / alebo uplatňovanie správneho a trestného stíhania pracovníkov a zamestnancov sovietskych mocenských orgánov, volených ľudových zástupcov miestnych sovietskych ľudových zástupcov, zástupcov najvyšších sovietov ZSSR, RSFSR a autonómnych republík RSFSR pseudonárodnými súkromnými zahraničnými spoločnosťami "Ruská federácia (RF, Rusko - DUNS © 531298725)" a "vláda Ruskej federácie" budú uplatnené zákony trestného práva ZSSR a RSFSR, ako aj medzinárodné právo.

7. V osobitných prípadoch úmrtia alebo zranenia občanov ZSSR v dôsledku odporu pseudo orgánom súkromnej zahraničnej spoločnosti "Ruská federácia (RF, Rusko - DUNS © 531298725)" a "vláda Ruskej federácie" pre obnovenie sovietskej moci - postúpiť prípady vojenskému tribunálu Najvyššieho súdu ZSSR a norimberskému tribunálu.

8. Občania ZSSR prejavia vysokú uvedomelosť, budú si plniť svoje občianske povinnosti a povinnosti týkajúce sa obnovy štátnosti, ústavného poriadku a národného hospodárstva v celom ZSSR.

Predseda prezídia Ozbrojených síl ZSSR V. Reunova

Tajomník prezídia ozbrojených síl ZSSR S. Gonina

Predseda Ozbrojených síl RSFSR V. Čekunova

Tajomník ozbrojených síl RSFSR L. Kirpičnikova


Moskva                                                                                        17. júna 2021


Pre Vás, ktorí viete po rusky prikladáme Deklaráciu - môžete si ju stiahnuť nižšie. 


Veríme, že predmetná DEKLARÁCIA svojím obsahom, faktami a pravdou rozšíria Vaše poznanie. 

Prajeme každému z Vás, aby ste sa vedeli vo svojom vlastnom živote postaviť na stranu PRAVDY.

"Budoucnost bude taková, jakou si ji my sami připravíme!"  Ludvík Svoboda

Zdroj: vyrez_21070301_web