Dr. René Balák, PhD

23.09.2021

Dr. René Balák, PhD

morálny teológ a etik

Odišiel nám náš priateľ, Dr. René Balák, PhD., bol univerzitným učiteľom, ktorý sa špecializoval na výskum v oblasti kresťanskej etiky, bioetiky, sociálnej etiky, manželstva a rodiny.

Bol expertom na bioetické limity v biomedicínskom a zdravotníckom práve, ako aj na sociálne otázky autonómie manželstva a rodiny v sociálnej sfére prorodinnej politiky. Počas svojho života publikoval niekoľko vedeckých monografií a desiatky vedeckých štúdií doma i v zahraničí. Skúmal vplyv EMR na živé bunkové štruktúry ľudského organizmu. 

Ukončil univerzitné štúdium filozofie a teológie na Teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Špecializačné postgraduálne doktorandské štúdium morálnej teológie a etiky absolvoval na Inštitúte Morálnej Teológie (Instytut Teologii Moralnej) na Katolíckej Univerzite v Lubline (Katolicki Uniwersytet Lubelski) v Poľsku. Tu mu bol v roku 2000 udelený akademický a vedecký titul Doctor in theologia morali. V oblasti vedecko-výskumnej sa angažoval najmä v Poľsku, Taliansku a v Anglicku. Ako pedagóg pôsobil na Katedre filozofie a v Centre pre Bioetiku na Filozofickej fakulte UCM. Je autorom bioetickej publikácie Mysterium vitae - život človeka v rukách človeka 1 a 2.


Rozbehli sme sa, dali sme si ciele a Ty... si odišiel. Vedel si, že vieme aj my a vedia aj oni. Diskusie s Tebou mali vždy začiatok a nemali konca, tak sme si v plynutí času mysleli, že to bude aj s našou spoločnou prácou.

Čas sa zastaviť nedá, pokračujeme v spoločnej práci, ktorú sme začali. Bez Teba to bude ťažké, ale zanechal si nám Pravdu - ako Svetlo, ktoré nás povedie.

Vieme, že nám budeš aj naďalej pomáhať.

Odpočívaj v pokoji.


Milí členovia a sympatizanti,

chceme sa podeliť s odkazmi (vybrali sme ich z profilu nášho priateľa), ktoré nám René zanechal, aby nás sprevádzali a usmerňovali na našej spoločnej ceste, ktorú sme začali aj s naším drahým priateľom.

Česť Tvojej pamiatke, nech Ti Boh žehná.


Výroky a odkazy Dr. René Balák, PhD


MOJA OSOBNÁ VÝZVA

Dr. René Balák, PhD Drahé Slovenky a Slováci

Moja osobná principiálna výzva "Za život, manželstvo a rodinu, a tým aj za Slovensko" je dôležitejšia viac, ako v minulosti, keďže kultúrny marxizmus, ktorý sa prejavuje v spochybňovaní tých najzákladnejších prirodzených vzťahov a národných tradícií, začína manipulatívne rozkladať kritické myslenie občanov na Slovensku.

A je to práve ľudská prirodzenosť, ktorá je prameňom dôstojnosti každej ľudskej osoby a jej nescudziteľných práv, čo tvorí uholný kameň, na ktorom je nutné budovanie našej vlasti, ktorou je Slovensko. Sloboda svedomia a náboženská sloboda, ktorú čoraz viac ohrozujú nové legislatívne predpisy, začína byť ohrozovaná novými totalitným ideológiami. Tam kde pravda nie je slobodná, tam sloboda nie je pravdivá, a preto je dôležité, aby ste sa milí Slováci a Slovenky postavili na stranu pravdy, bez ktorej niet skutočnej slobody pre slovenský národ.

Viac ako v minulosti je potrebné presadzovanie spravodlivej legislatívy, podľa ktorej bude na Slovensku rešpektovaný život každej živej ľudskej bytosti počas celej doby jeho existencie. Bolo to práve kresťanstvo, ktoré v minulosti prinieslo neochvejné presvedčenie, že nikto nemá právo rozhodovať o tom, či iná živá ľudská bytosť bude, alebo nebude žiť. Toto tvorilo národnú a kresťanskú identitu slovenského národa až do času, keď totalitné ideológie v minulosti začali erozívne pôsobiť na myseľ a svedomie slovenského človeka.

Preto je nevyhnutné odstránenie ohavnej ideologickej a legislatívnej diskriminácie nenarodených ľudských bytostí, ktoré zaviedol totalitný komunistický režim. Toto je primárnym a nevyhnutným predpokladom rozvoja a budúcnosti slobodnej spoločnosti na Slovensku. Vzhľadom na súčasný demografický vývoj slovenského národa je nevyhnutné presadiť legislatívne rešpektovanie základného práva na život pre každého člena slovenského národa, aby sa zastavila nespravodlivá potratová genocída slovenského národa, ktorú podporuje väčšina súčasných politických subjektov.

​ V tejto súvislosti je nutná exkluzívna legislatívna podpora manželstva a rodiny v právnom systéme Slovenska v duchu zabezpečenia suverenity autonómie manželstva a rodiny, aby si rodina mohla slobodne a zodpovedne plniť svoje prirodzené poslanie, ktorým je darovanie života, ako aj integrálna výchova a formácia detí. Vzhľadom na rodové ideológie, ktoré sú ovocím kultúrneho marxizmu a liberalizmu bez etických hraníc, je veľkou spoločenskou a politickou výzvou subsidiárna prorodinná politika štátu, ktorá nesmie totalitne zasahovať do základných rodičovských práv, ak ide o rodičovskú starostlivosť a výchovu.

V týchto voľbách je hlasovanie voličov v podstate rozhodovaním o budúcej legislatívnej ochrane manželstva a rodiny, čiže o ochrane našich detí pred deštruktívnymi ideologickými konceptmi zotročujúcimi slovenský národ. To znamená, že slovenskí voliči sa svojím hlasovaním môžu rozhodnúť pre legislatívne odmietnutie zvrátených ideologických konceptov, rodovej ideológie, všetkých foriem registrovaných partnerstiev, ktoré sú v rozpore s ľudskou prirodzenosťou muža a ženy. Súčasne sa voliči môžu rozhodnúť pre legislatívny zákaz ideologickej propagácie týchto zvrátených konceptov sexuálneho správania prioritne v školstve a masmédiách. Ba čo viac, slovenskí voliči sa svojou účasťou a zodpovednou voľbou môžu prikloniť k legislatívnemu konštituovaniu spravodlivého sociálneho a dôchodkového systému, ktorý bude rešpektovať autonómiu rodiny. To praxi znamená i legislatívnu podporu mladých rodín, ako aj dôchodcov, ktorí dobre vychovali svoje deti, prostredníctvom legislatívnej podpory prirodzených medzigeneračných vzťahov v rodine.

​Nech Boh žehná Slovensko.

Dr. René Balák, PhD


Zdroj: vyrez_21092301_web