Podvedený a oklamaný volič

11.10.2021

Vážení členovia, sympatizanti a aj ostatní občania.

Naše občianske hnutie sme sformovali len nedávno. Pretože však máme medzi sebou členov, ktorí zažili viacero režimov a mnoho dejinných udalostí počas nich, rozvíjame túto širokú verejnú diskusiu naprieč celým spektrom názorov a vždy nachádzame spoločné riešenia.

Vaše pripomienky a návrhy sme sa snažili spracovať čo najlepšie, vyhodnotiť ich a pripraviť účinný výstup, ktorý bude možné zrealizovať v dennom živote tak, aby sme neboli ohrozovaní na životoch, ako sme to nedávno videli na verejných protestoch, kde niektorým našim spoluobčanom šlo doslova a do písmena o život.

Denne sme svedkami porušovania našich práv, ktoré by nám mala Ústava a súčasné zákony zaručovať.

Denne sme svedkami porušovania Ústavy a zákonov NRSR a vládou SR bez náležitej odozvy OČTK (orgány činné v trestnom konaní), ktoré sú zo zákona povinné riešiť každé a akékoľvek porušovanie právnych predpisov.

Denne sme svedkami používania dvojitého ( toho povestného "Bulharského metra") pri posudzovaní porušovania zákonov. Rozdiel je v tom, kto sa ho dopustí. Ak poruší zákon občan - volič je riešený diametrálne odlišne, ako občan - "náš človek".

Myslíme si a Vy ste to potvrdili aj svojimi návrhmi, ktoré sme spracovali a na ich základe sme pripravili LETÁK O OBČIANSKEJ NEPOSLUŠNOSTI. V tejto vypätej situácii máme povinnosť ukázať NRSR a vláde SR, ktoré sme nevolili, svoju vôľu. Dodnes nikto nezverejnil, ako sú vyriešené trestné oznámenia na volebné podvody vo voľbách prezidenta SR a následne do NRSR.


Pretože, do dnešného dňa všetci (čo ste nám písali), ktorí ste podávali trestné oznámenia s rôznymi podnetmi a nedostali ste žiadne relevantné vysvetlenie...

Pretože, tak ako uvádzame v letáku, NRSR a ani Vláda SR nerešpektujú a neriešia podnety ani renomovaných a uznávaných právnych kapacít v našej vlasti...

Pretože, sa za nás postavili niektorí odhodlaní právni zástupcovia až na medzinárodných súdoch...

Pretože, našu nevôľu a nesúhlas prejavovanú nami v uliciach a na námestiach už nerešpektujú , pričom nezákonným konaním tam ohrozujú naše životy...

P R E T O

vyjadrujeme všetkým statočným, ktorí otvorene bojujú za naše práva podľa Ústavy a zákonov SR

S VO J U   P O D P O R U

uplatňujeme si svoje práva v zmysle Ústavy SR článok 32 a článok 2

a ako

P O D V E D E N Ý     a   O K L A M A N Ý    V O L I Č

VYHLASUJEM   OBČIANSKY    PROTEST

NENOSENÍM   RÚŠKA

Zároveň vyzývame OČTK, aby rešpektovali naše Ústavné práva tak, ako sme ich vo svojom proteste deklarovali. V prípade, ak majú iný právny názor na naše Ústavné práva, aby ich riešili v zmysle platných zákonov SR.

Veríme, že rozhodnutie, ktoré sme pripravili a spracovali na základe Vašich podnetov a pripomienok, bude podporené aj od spolupracujúcich organizácií a ďalších občanov SR.

Čo dodať na záver?

Všetkým statočným v každodennom živote prajeme veľa zdravia. Zdravý človek je pokojný a hlavne sa nerozčuľuje nad tým, ak by od neho kompetentní niečo žiadali. Preto Vám doporučujeme, vytlačte si obojstranne priložené dokumenty, kde deklarujeme koho podporujeme svojím protestom a na základe akých článkov Ústavy a zákonov protestujeme.

Môže sa stať, že nejakí mimoriadne snaživí, aj keď nedostatočne informovaní štátni zástupcovia vás pristavia a budú vás upozorňovať, že robíte niečo neprípustné. Vašou reakciou musí byť pokojné oznámenie, že si len uplatňujete svoje ústavné práva. Nemôže vám byť udelená žiadna poriadková ani iná pokuta.

Ak by došlo k podobnej vyhrážke, odmietnite ju zaplatiť na mieste.

V prípade, že vznikne nejaká hádka, či výmena názorov a onen štátny zamestnanec bude mať potrebu predviesť svoju moc, požiadajte ho, aby s vami spísal úradný zápis.

V takom prípade je zapisovateľ povinný Vás poučiť o Vašich právach. Nechajte si ich prečítať a následne mu oznámte, že využívate svoje práva tak, ako Vás práve poučil, nebudete vypovedať, aby ste nepriviedli sebe ujmu, lebo Vy postupujete podľa Ústavy a využívate LEN svoje Ústavné práva. Nepodpisujte žiadnu zápisnicu, lebo v poučení, ktoré Vám bolo prečítané Vám to zákon neukladá. Zoberte si svoj občiansky preukaz a vráťte sa ďalej k plneniu svojich povinností.

Je dobré nosiť letáčik pri sebe a v takom prípade si napíšte čas, meno príslušníka, poprípade oddelenie, na ktorom Vám prečítali poučenie. Neviete kedy sa Vám to hodí.

Veríme, že nás v uliciach bude dosť a bude nás vidieť.

Nemôžeme si myslieť, že slobodu niekto vybojuje za nás.

Je to moja sloboda a tú si musím chrániť sám.

Začnime teda každý u seba a dokážeme to len spoločne.

Zdroj: vyrez_21101101_web


Prikladáme na stiahnutie:

- štvrtú stranu letáku (čiernobiele)

- štvrtú stranu letáku(farebne)

- prvú dvojstranu letáku

- druhú dvojstránku letáku