Usmernenie IR

20.10.2021

Dnes Vám prinášame krátku informáciu - usmernenie v súvislosti s možným vyžadovaním očkovania zamestnancov zo strany zamestnávateľov. Údajne sa už v niektorých firmách začali robiť prieskumy kto je a kto nie je ochotný sa dať zaočkovať. Zhrnuli sme pre vás informácie, ktoré sú v dnešných zložitých situáciách, vplývajúcich z nastavenej nezákonnosti v slovenských podmienkach dosť dôležité.


Účelom tohto usmernenia nie je akýmkoľvek spôsobom sa vyjadrovať k potrebe alebo dôležitosti očkovania. Účelom usmernenia je poskytnúť informácie zamestnancom, ak by zamestnávateľ chcel svojvoľne prekročiť svoje zákonné oprávnenia voči zamestnancovi.

Podobne možno situácie vyhodnotiť aj pri vynucovaní používania rúšok a prekrývania dýchacích ciest.


Môže zamestnávateľ zisťovať, či je zamestnanec zaočkovaný?

Žiadny právny predpis v súčasnosti neoprávňuje zamestnávateľa, aby zisťoval, či je zamestnanec zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19; aktuálne tak nie je daný právny základ pre zisťovanie zaočkovanosti zamestnancov. Očkovaním nedochádza k takej zmene zdravotného stavu zamestnanca, ktorý by mohol priamo ovplyvniť dlhodobo schopnosť zamestnanca vykonávať svoju prácu. Sme toho názoru, že zaočkovanosť zamestnanca proti ochoreniu COVID-19 nemôže zamestnávateľ zisťovať ani v rámci pravidelných periodických, alebo mimoriadnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci (s výnimkou pracovísk, kde dochádza k ohrozeniu biologickými faktormi - vírusmi, napr. laboratóriá, ...).

V prípade, že zamestnávateľ bude od zamestnancov zisťovať informáciu o ich zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 a zamestnanec odmietne takúto informáciu poskytnúť, nemôže ho za to zamestnávateľ akýmkoľvek spôsobom sankcio-novať. Dobrovoľné poskytnutie informácie o zaočkovaní zo strany zamestnanca zamestnávateľovi však nie je žiadnym právnym predpisom zakázané.

Preukazovanie sa zaočkovaním pri vstupe do zamestnania.

Podľa súčasne platnej legislatívy a aktuálnych opatrení nie je zamestnávateľ oprávnený vyžadovať od zamestnanca informáciu o zaočkovaní zamestnanca proti ochoreniu COVID-19 za účelom vpustenia zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa. Ak by v súčasnosti zamestnávateľ nevpustil zamestnanca  na pracovisko s odôvodnením, že nie je zaočkovaný, alebo odmietol poskytnúť in-formáciu o zaočkovaní, nie je možné neprítomnosť zamestnanca na pracovisku z tohto dôvodu určiť, ako prekážku v práci na strane zamestnanca. Nie je však vylúčené, vzhľadom na informácie o plánovanej zmene COVID automa-tu, že budú vo vzťahu k tejto problematike prijaté iné opatrenia. Pokiaľ však aj ďalšie prijaté opatrenia budú, ako všetky doteraz v rozpore s Ústavou SR a právnym poriadkom SR, tak aj ich dodržiavanie bude rovnako právne irelevantné a nevymáhateľné.


Sankcie za nezaočkovanie zo strany zamestnávateľa.

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je dobrovoľným očkovaním, preto nie je možné zamestnávateľom vyvodzovať akékoľvek sankcie voči zamestnancovi, ktorý sa nedá zaočkovať.

A na záver ešte najčastejšie kladená otázka zo strany zamestnancov:

Môže ma zamestnávateľ vyhodiť z práce ak sa nedám zaočkovať?

Zákonník práce striktne vymedzuje výpovedné dôvody, ktoré môže zamestnáva-teľ uplatniť voči zamestnancovi. Medzi týmito výpovednými dôvodmi nie je žiadny, ktorý by mohol zamestnávateľ uplatniť, ak zamestnanec nepodstúpi očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Ak sa zamestnanec rozhodne nepodstúpiť očkovanie, nie je to zákonný dôvod na skončenie pracovného pomeru.

Ak čítate informácie na našich stránkach tak viete, že naše občianske združenie VyReZ vyhlásilo protest občanov v súlade s článkom 32 v nadväznosti na článok 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý je uverejnený v záložke Oblasti/Naše vlast pod názvom Podvedený volič.

https://www.vyrez.eu/l/podvedeny-a-oklamany-volic/

Veríme, že situácia, kedy by začali zamestnávatelia vymáhať od svojich zamestnancov očkovanie nikdy nenastane, ale ak by predsa len nastala, tak je na kaž-dom z nás/vás sa tomuto protiprávnemu konaniu brániť.

Každý musí bojovať za seba, pretože nikto za nás slobodu nevybojuje, ale keď to budeme robiť všetci, tak sa nám to spoločne podarí.

Všetkým členom, priaznivcom a sympatizantom prajeme veľa zdravia, síl a čistú a pokojnú myseľ, pretože len tá nám umožňuje vidieť veci, aké v skutočnosti sú a to nám udáva správny smer ísť spoločne k lepším zajtrajškom.

Zdroj: vyrez_21102001_web