STANOVY

registrácia zmeny stanov - MV SR - dňa 28.7.2021 - VVS1/90090-60250-1

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA


Článok I.

Založenie občianskeho združenia

Občianske združenie je založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb., v platnom znení, o združovaní občanov.


Článok II.

Názov občianskeho združenia, jeho sídlo, IČO

Názov občianskeho združenia:   VyReZ

Sídlo občianskeho združenia:     Bauerova 1205/7, 040 23 Košice - Sídlisko KVP

IČO:                                               53408357


Článok III.

Ciele a činnosti občianskeho združenia

Ciele občianskeho združenia

- a/ Podpora a rozvoj zvyšovania miery spokojnosti občanov.

- b/ Podpora a rozvoj informovanosti občanov.

- c/ Podpora a rozvoj vzdelávania v environmentálnej oblasti a ochrany životného prostredia.

- d/ Podpora a rozvoj vzťahových zručností a vzťahovej gramotnosti.

- e/ Podpora a rozvoj harmonických medziľudských vzťahov.

- f/ Podpora a rozvoj legislatívnych zmien spojených s výstavbou.

- g/ Podpora a rozvoj priaznivcov manuálnych umení.

- h/ Podpora a rozvoj spoločenskej komunikácie.

Činnosti občianskeho združenia

Za účelom naplnenia týchto cieľov bude občianske združenie najmä:

* organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia, semináre a školenia,

* realizovať publikačné a konzultačné aktivity,

* presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a aj celoštátnej úrovni

a

* uskutočňovať aj iné podporné aktivity.


Článok IV.

Vznik a zánik členstva v občianskom združení

1. Členstvo v tomto občianskom združení je dobrovoľné.

2. Členom tohto občianskeho združenia môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so STANOVAMI tohto občianskeho združenia.

3. O prijatí kandidáta za člena tohto občianskeho združenia, ako o pristupujúcom budúcom členovi - žiadateľovi o členstvo v tomto občianskom združení, rozhoduje Rada členov tohto občianskeho združenia hlasovaním, a to dvojtretinovou väčšinou hlasov.

4. Všeobecnými podmienkami, t. j. súbežnými podmienkami pre vznik členstva v tomto občianskom združení, sú tieto podmienky:

a/ Podanie vlastnoručne vyplnenej a vlastnoručne podpísanej písomnej PRIHLÁŠKY - ŽIADOSTI o prijatie za člena tohto občianskeho združenia.

b/ Splatenie členského príspevku na činnosť tohto občianskeho združenia.

c/ Akceptovanie STANOV tohto občianskeho združenia.

5. Členstvo v tomto občianskom združení končí:

a/ Vystúpením - v tomto prípade členstvo člena zaniká až dňom, kedy bude doručené tomuto občianskemu združeniu písomné oznámenie člena o jeho vystúpení z tohto občianskeho združenia.

b/ Vylúčením člena.

c/ Vyškrtnutím člena z dôvodu nečinnosti člena - toto vyškrtnutie je taktiež vylúčením.

d/ Úmrtím fyzickej osoby - člena tohto občianskeho združenia.

e/ Zánikom tohto občianskeho združenia.

V tu vyššie uvedených prípadoch a/, b/, c/ je na platné skončenie členstva potrebná písomná forma, pričom sa predmetná písomnosť odosiela na adresu osoby, ktorej sa konkrétny právny úkon týka, v písomnosti sa uvedie dátum a predmet podania, forma ukončenia a zániku členstva v tomto občianskom združení. Účinky vylúčenia, a teda aj vyškrtnutia, nastávajú dňom doručenia písomnosti tej osobe, ktorej sa konkrétny právny úkon týka.

6. Členstvo konkrétnych právnických osôb v tomto občianskom združení zanikne ich vstupom do likvidácie, vyhlásením konkurzu na konkrétnu právnickú osobu, splynutím konkrétnej právnickej osoby s inou konkrétnou právnickou osobou, alebo skutočným zánikom konkrétnej právnickej osoby.

7. Člen tohto občianskeho združenia môže byť vylúčený a zbavený členstva v tomto občianskom združení z týchto dôvodov:

a/ Nedodržiava STANOVY tohto občianskeho združenia a ďalšie interné predpisy, vzťahujúce sa priamo na členov tohto občianskeho združenia, s ktorými bol oboznámený.

b/ Potom, kedy bol právoplatne odsúdený za závažný úmyselný trestný čin.

c/ Potom, kedy poškodil alebo poškodzuje povesť tohto občianskeho združenia.

d/ Potom, kedy nerešpektuje zásady finančnej disciplíny, alebo kedy včas nezaplatí členský príspevok za určené obdobie.

8. O vylúčení člena rozhoduje Rada členov tohto občianskeho združenia hlasovaním, a to dvojtretinovou väčšinou hlasov. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať vylúčený člen odvolanie - takéto odvolanie potom rieši Valné zhromaždenie tohto občianskeho združenia na svojom najbližšom zasadaní.


Článok V.

Práva a povinnosti člena tohto občianskeho združenia

1. Práva člena tohto občianskeho združenia

Člen tohto občianskeho združenia má právo:

a/ Zúčastňovať sa na rokovaniach Valného zhromaždenia tohto občianskeho združenia.

b/ Voliť a byť volený do orgánov tohto občianskeho združenia.

c/ Podieľať sa na činnosti tohto občianskeho združenia.

d/ Obracať sa na orgány tohto občianskeho združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko.

e/ Byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov tohto občianskeho združenia.

2. Povinnosti člena tohto občianskeho združenia

a/ Dodržiavať STANOVY tohto občianskeho združenia a všetky jeho interné predpisy.

b/ Pomáhať pri plnení cieľov tohto občianskeho združenia a aktívne sa podieľať na práci tohto občianskeho združenia.

c/ Pomáhať všetkým orgánom tohto občianskeho združenia podľa svojich schopností a podľa rozsahu svojich možností.

d/ Splatiť včas svoj členský príspevok.

e/ Ochraňovať a zveľaďovať majetok tohto občianskeho združenia.

f/ Plniť uznesenia a rozhodnutia orgánov tohto občianskeho združenia.


Článok VI.

Orgány tohto občianskeho združenia

Orgánmi tohto občianskeho združenia sú:

1. Valné zhromaždenie.

2. Rada členov.

3. Štatutárny orgán - Predseda združenia.

4. Revízor združenia.


Článok VII.

Ustanovenia orgánov tohto občianskeho združenia a ich právomoci

1. Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom tohto občianskeho združenia a je utvorené zo všetkých členov tohto občianskeho združenia. Do jeho pôsobnosti patrí:

a/ Rozhodovanie o zlúčení a zrušení združenia.

b/ Schvaľovanie zmien STANOV a ich doplnkov.

c/ Schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy.

d/ Schvaľovanie rozpočtu a správy o hospodárení.

e/ Voľba a odvolávanie členov Rady členov a Revízora združenia.

- Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz ročne, a to najneskôr do piatich mesiacov po skončení kalendárneho roka.

- Zvoláva ho Predseda združenia písomnou pozvánkou jednotlivých členov združenia.

- Podobným spôsobom Predseda združenia zvoláva aj mimoriadne Valné zhromaždenie, a to vtedy, ak o to písomne požiada niektorý orgán tohto občianskeho združenia, alebo najmenej 30,- percent všetkých členov tohto občianskeho združenia.

- Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomných minimálne aspoň 60,- percent všetkých členov tohto občianskeho združenia, a potom sa na takomto Valnom zhromaždení môže prijať aj platné uznesenie, ale to len za predpokladu, že z prítomných všetkých aspoň 60,- percent členov tohto občianskeho združenia, za navrhnuté uznesenie bude hlasovať aspoň nadpolovičná väčšina z tu prítomných členov na tomto Valnom zhromaždení.

2. Rada členov

Rada členov je výkonným orgánom tohto občianskeho združenia, ktorá zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu.

Činnosťou Rady členov je najmä:

a/ Operatívne a celkové riadenie činnosti tohto občianskeho združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia.

b/ Voliť spomedzi seba a odvolávať Predsedu združenia.

c/ Zvolávať a obsahovo pripravovať rokovanie Valného zhromaždenia a materiály pre tieto rokovania.

* Rada členov tohto občianskeho združenia sa volí Valným zhromaždením na obdobie 5,- /piatich/ rokov. Opätovná voľba je možná.

* Rada členov má piatich členov a jej činnosť sa riadi Štatútom tohto občianskeho združenia a Rokovacím poriadkom tohto občianskeho združenia.

3. Štatutárny orgán - Predseda združenia

a/ Predseda združenia je štatutárnym orgánom tohto občianskeho združenia.

b/ Predseda združenia organizuje a zabezpečuje činnosť tohto občianskeho združenia, zastupuje združenie vo všetkých právnych úkonoch a určuje, ktoré právomoci zverí prípadne aj iným členom tohto občianskeho združenia počas svojej neprítomnosti a ktorých taktiež pre takéto svoje zastupovanie splnomocní.

* Predseda združenia sa volí na obdobie 5,- /piatich/ rokov. Opätovná voľba je možná.

* Predseda združenia koná, a teda aj podpisuje, v mene tohto občianskeho združenia tak, že k svojmu menu a priezvisku uvedú svoju funkciu, celý názov združenia a vlastnoručný podpis.

4. Revízor združenia

Revízor združenia je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Jeho povinnosťou je:

a/ Kontrolovať hospodárenie združenia, upozorňovať všetky orgány združenia na nedostatky a navrhovať opatrenia na ich odstránenie.

b/ Kontrolovať dodržiavanie STANOV tohto občianskeho združenia a aj ďalších, interných predpisov tohto občianskeho združenia.

* Revízor združenia sa volí na obdobie 5,- /piatich/ rokov. Opätovná voľba je možná.

* Funkcia Revízora združenia je nezlučiteľná s funkciami v iných orgánoch tohto občianskeho združenia.


Článok VIII.

Zásady hospodárenia

1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a riadi sa všeobecne záväznými, platnými predpismi a STANOVAMI tohto občianskeho združenia.

2. Občianske združenie bude hospodáriť s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorého taktiež zdrojmi sú/budú:

a/ Členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie, prípadne aj granty alebo úvery či pôžičky od právnických alebo aj od fyzických osôb.

b/ Výnosy z majetku a vlastnej činnosti, tieto môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.

3. Občianske združenie môže vyvíjať doplnkovú podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.


Článok IX.

Zánik združenia

O zrušení tohto občianskeho združenia, jeho zlúčení alebo dobrovoľnom rozpustení, rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov tohto občianskeho združenia.

V prípade zrušenia tohto občianskeho združenia likvidáciou, menuje toto občianske združenie likvidátora, ktorý vykoná majetkové vysporiadanie vyrovnaním všetkých dlhov a záväzkov a s likvidačným zostatkom majetku naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor potom zánik združenia oznámi do 15,- /pätnástich/ dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.


Článok X.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto STANOVY nadobúdajú platnosť dňom schválenia Radou členov a účinnosť dňom vzatia na vedomie zmeny stanov Ministerstvom vnútra SR.

2. Tieto STANOVY možno meniť, alebo dopĺňať, iba rozhodnutím Valného zhromaždenia, a to na návrh niektorého člena tohto občianskeho združenia, alebo na návrh orgánov tohto občianskeho združenia.