Rada členov - novinky

PRÍHOVOR PREDSEDU OZ VyReZ 


Vážené členky, vážení členovia a sympatizanti občianskeho združenia VyReZ,

cieľom občianskeho združenia VyReZ, o.z. je riešenie súčasnej - dlhodobo negatívnej celospoločenskej situácie aj na Slovensku,a to hlavne za účelom presadenia princípu PRIAMEJ DEMOKRACIE, NIE zastupiteľskej DEMOKRACIE a stanovenie reálnej cesty k zmene.

V súčasnej situácii sa bez akýchkoľvek civilizovaných pravidiel a noriem používajú voči nám občanom veľmi špecifické metódy - bez riadnych obvinení, bez riadnych vyšetrovacích procesov sú občania kriminalizovaní, a to všetko spravidla LEN pre ich názory.

Celková, celospoločenská situácia sa veľmi zhoršila a sociálno-právne postavenie občana už kleslo na tak nízku úroveň, že sme dospeli k jednoznačným záverom, že už len ľud má právo, ale aj povinnosť, rozhodovať o svojej budúcnosti a už len formou skutočnej, PRIAMEJ demokracie.

Je už najvyšší čas odhaliť objektívnu a nemilosrdnú PRAVDU, a to hlavne našim deťom, a hlavne o rozdelení našej vlasti, Československa, ktoré najvýznamnejšou mierou pomohli rozdeľovať a rozdeliť hlavne vlastizradcovia, ktorí sa už od 17. 11. 1989 až do dnes bezostyšne sami nazývajú politikmi, ale v skutočnosti sú to zločinci, ktorí s finančnou podporou zo zahraničia úmyselne vytvorili organizované zločinecké skupiny, aby pod legendou mnohých lží uviedli náš ľud do fatálnych omylov, so skutočným cieľom rozbiť, oslabiť a rozkradnúť náš prosperujúci štát, pričom spáchali nepremlčateľné trestné činy, spôsobili obrovské materiálne aj imateriálne škody, dostali náš ľud a národ do genocídneho postavenia a tak zapredali vlastný ľud a národ.


Vážení priatelia,

musíme si tiež objektívne priznať, že v súčasnom štáte:

 • neexistuje skutočná demokracia, len zdanie o tejto možnosti,
 • neexistuje skutočný právny štát, ani reálna vymáhateľnosť práva,
 • už takmer nič nepatrí nášmu štátu,
 • nežijeme, len živoríme takpovediac "z ruky do úst",
 • dostávame sa na úroveň novodobých otrokov,
 • dostávame sa na úroveň obrovskej chudoby,
 • podľa bruselských politikov a aj podľa našich politikov už zanedlho nebude naša vlasť vôbec našou vlasťou.

Preto ako členovia občianskeho združenia VyReZ, o.z., deklaratórne prehlasujeme:

 • Trianonske dohody a Benešove dekréty sú pre nás platné,
 • ČSSR de iure existuje a nikdy nevstúpila do žiadneho paktu.

Na základe tu uvedeného textu prehlasujeme:

 • MY sme v prvom rade Slovania,
 • chováme sa ako Slovania a budeme sa takto aj chovať a zbraň proti naším skutočným osloboditeľom nepozdvihneme,
 • budeme sa snažiť o uchovanie mieru a o čo najužšiu spoluprácu s Ruskou federáciou, so slovanskými štátmi a ďalšími národmi, aj ostatnými mierumilovnými štátmi a to na báze rovný s rovným a na báze reálne vzájomnej, ale skutočnej výhodnosti,
 • nechceme žiadny kapitalizmus ani fašizmus, nech sa úsmevne, tragicky, moderne či "demokraticky" nazývajú akokoľvek,
 • chceme moderný štát so zásadnými prvkami socializmu, preto sme za reprivatizáciu-zoštátnenie kompletne celého štátu a jeho majetku,
 • chceme, aby všetci vlastizradcovia, prisluhovači a zločinci, ktorí sa podieľali na zločine voči občanom vlastného štátu, boli spravodlivo odsúdení a potrestaní,
 • zámerne už opakujeme, že chceme len priamu, len občiansku, čiže ľudovú demokraciu a to zásadne bez politických strán.

Vážení priatelia,

preto vítame v našich radoch každého, kto je presvedčený o týchto skutočnostiach, faktoch aj našich PRAVDÁCH, a aj o týchto našich cieľoch.

Nastupujeme spoločne na ťažkú cestu očisty, na ťažkú cestu skutočnej nápravy krívd, ale aj na cestu navrátenia ľuďom ľudskej dôstojnosti, hrdosti na svoju vlasť a skutočnej rovnosti pred zákonom.

V programe nášho občianskeho združenia je podpora a rozvoj zvyšovania všeobecnej miery spokojnosti občanov.

Dôležitá je a bude ešte dôležitejšou aj vzájomná PRAVDIVÁ informovanosť občanov.

Nemôžeme zabúdať ani na oblasť a ochranu životného prostredia.

Aby sme však postupne dosiahli všetky vytýčené ciele, mali by sme opustiť akúsi platformu "kšeftovania" vo všetkých oblastiach a mali by sme sa vrátiť aj k našim pôvodným tradíciám a koreňom - k rozvoju vzťahových zručností a vzťahovej gramotnosti.

Aj preto chceme podporovať a vzájomne sa učiť rozvíjať harmonické medziľudské vzťahy.

Toto všetko však bez podpory a rozvoja legislatívnych zmien v spoločnosti nie je možné dosiahnuť.

Nezabúdame ani na našu krásnu históriu a ľudovú tvorivosť našich predkov a našim prianím je, že ju chceme vrátiť do bežného života. Preto podporíme rozvoj priaznivcov manuálnych a ľudových umení.

Sme si však vedomí, že toto všetko nedosiahneme ani bez podpory a rozvoja spoločenskej komunikácie.

Kto je schopný, aj ochotný nás podporiť a spoločne s nami vrátiť ľuďom ľudskú dôstojnosť, hrdosť, stabilitu v dennom bežnom živote, so základnými istotami a s adekvátnym zázemím pre bežný pokojný život vo vzájomnej zhode, pokore a mieri, má dvere k nám do občianskeho združenia VyReZ otvorené.

Citujem slová jedného nášho člena:

"Od roku 1989 sme urobili veľa chýb. Preto máme PRÁVO vykonať opravy. Toto PRÁVO je však povýšené už na POVINNOSŤ!!!"

Aby bolo možné pre začiatok vrátiť aj zdravotnú starostlivosť aspoň na úroveň roku 1989 a mnohým našim občanom aj vrátiť zničené zdravie, bude potrebné, a už vyslovene nutné, vrátiť predovšetkým štátu neoprávnene odňatý majetok, lebo len napravením krívd, ktoré sú tu dlhodobo páchané na našom obyvateľstve a voči/proti našim občanom, hlavne v oblasti sociálnej, rodinnej, školskej a zdravotnej starostlivosti, je možné opäť vrátiť aj radosť do života.

My sme za optimizmus a úsmev na tvárach všetkých občanov, ale hlavne sme opäť za tie BEZSTAROSTNÉ a šťastné úsmevy našich detí.

CHCEME, konáme a budeme konať tak, aby bolo pre každého nášho riadneho a poctivého občana cťou a potešením, žiť v našom spoločnom štáte.


Predseda VyReZ, o.z.